Msze święte

Niedziela i Uroczystości:
6.30 ; 8.00 ; 9.30 ; 11.00 ;

12.15, 18.00*

Dni powszednie:

6.30, 17.30**, 18.00*

Święta zniesione:
6. 30 ; 9.30 ; 18.00*

Nabożeństwa okresowe:
Dni powszednie: 18.30***
Niedziela i uroczystości: 17.30***

LEGENDA:
*W OKRESIE WAKACJI O GODZ. 19.00
**Z WYJĄTKIEM SOBÓT, CZASU KOLĘDY ORAZ dn. 1.07- 31.08 
*** LIPIEC I SIERPIEŃ O GODZ. 18.30

1 2 facebook download png

Rozpoczęcie Procesu Beatyfikacyjnego Ks. Romana Kotlarza

                        E D Y K T Ks. Biskupa Henryka Tomasika
W dniu 18 sierpnia 1976 r., w radomskim szpitalu w Krychnowicach, zmarł Ks. Roman Ko-tlarz, Męczennik Radomskiego Czerwca 1976 r.

         Ks. Roman Kotlarz urodził się 17 października 1928 r. w Koniemłotach na terenie diecezji sandomierskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 maja 1954 r. z rąk Biskupa Sandomierskiego Jana Kantego Lorka. Jako wikariusz posługiwał w parafiach: Szydłowiec, Żarnów, Koprzywnica, Mirzec, Kunów i Słupia Nowa. Jedynym jego probostwem była parafia Pelagów, gdzie posługiwał w latach 1961-1976. Było to ostatnie miejsce jego pracy kapłańskiej. Do jego obowiązków należała też posłu-ga kapelana szpitala psychiatrycznego w Krychnowicach. Za swoją gorliwość duszpasterską oraz bezkompromisową postawę był poddawany licznym represjom ze strony komunistycznych władz reżimowych.

Proces Beatyfikacyjny ks. Romana Koltarza- Edykt Księdza Biskupa Henryka Tomasika
         Dnia 25 czerwca 1976 r. w Radomiu z powodu drastycznych podwyżek cen żywności rozpo-częły się strajki i doszło do zamieszek. Robotnicy wyszli na ulicę. Ks. Roman Kotlarz dołączył do protestujących, przeszedł z nimi ulicami miasta i ze schodów kościoła pw. Świętej Trójcy pobłogo-sławił ich. Po tych wydarzeniach bronił uwięzionych robotników. Za taką postawę był represjonowa-ny i bity. Do domu Ks. Romana Kotlarza kilkakrotnie przyjeżdżali „tajemniczy osobnicy”, którzy okrutnie go bili. Nie brakuje relacji opisujących, w jakim stanie znajdował się on po tych „wizytach”. W wyniku szykan i pobicia zemdlał podczas sprawowania Mszy Świętej. Został następnie przewie-ziony do szpitala i tam zmarł. Na podstawie materiałów zgromadzonych przez Instytut Pamięci Naro-dowej można stwierdzić, że działania represyjne wobec Ks. Romana Kotlarza prowadziła samodziel-na grupa „D” – zakonspirowana komórka operacyjna Służby Bezpieczeństwa, która zajmowała się dezintegracją Kościoła katolickiego w Polsce.
        Świadomość męczeńskiej śmierci Ks. Romana Kotlarza jest bardzo żywa w wielu środowi-skach, wśród osób duchownych i świeckich. Jest zestawiana z męczeńską śmiercią Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Wspominał o niej również św. Jan Paweł II na radomskim lotnisku 4 czerwca 1991 r.
         Na prośbę Postulatora sprawy – wyrażoną pismem z dnia 3 maja 2018 r. – uwzględniając mate-riały zebrane przez historyków, po wysłuchaniu opinii Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Księży Dziekanów, zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego (Sanctorum Mater, art. 41-42), zwróciłem się – pi-smem z dnia 23 maja 2018 r. – do Konferencji Episkopatu Polski o opinię w sprawie stosowności rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Ks. Romana Kotlarza. Po otrzymaniu pozy-tywnej opinii zawartej w piśmie z dnia 18 czerwca 2018 r. (SEP - D 6.3-42), w myśl przepisów prawa (Sancto-rum Mater, art. 45-46), poprosiłem Kongregację Spraw Kanonizacyjnych o sprawdzenie, czy ze strony Stoli-cy Apostolskiej nie ma przeszkód, aby rozpocząć wspomniany proces. Pozytywną odpowiedź na przedłożoną prośbę otrzymałem pismem z dnia 26 października 2018 r. (Prot. N. 3411-1/18).
        W związku z powyższym postanawiam rozpocząć proces beatyfikacyjny Ks. Romana Kotla-rza, który jest ofiarą działań wynikających „z nienawiści do wiary” (in odium Fidei). Dlatego też dnia
1 grudnia 2018 r. w katedrze radomskiej będzie celebrowana Msza Święta w intencji beatyfikacji i kanonizacji Ks. Romana Kotlarza. Po Eucharystii rozpocznie się pierwsza uroczysta sesja otwierają-ca proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny. Na powyższe uroczystości serdecznie wszystkich zapra-szam.
        Zwracam się również z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek doku-menty, pisma, pamiątki, zdjęcia lub wiadomości w przedłożonej sprawie, zarówno pozytywne jak i negatywne, aby zechcieli przekazać je do Biura Postulacji mieszczącego się w Kurii Diecezji Radom-skiej (ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom), do dnia 31 maja 2019 r.
        Ponadto proszę o osobistą modlitwę w intencji beatyfikacji Ks. Romana Kotlarza. Niech świa-dectwo życia i męczeńskiej śmierci ofiarnego Kapłana stanie się inspiracją do odważnego wyznawa-nia wiary i zaangażowania w sprawy drugiego człowieka.
        To wszystko niech dokona się na większa chwałę Bożą.
Ks. Bp Henryk Tomasik
Biskup Radomski

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg